Samtaleserie 2017

PROGRAM SEPTEMBER OG OKTOBER 2017

Hva betyr det å være menneske i verden i dag? Hvordan påvirker store samfunnsendringer som økonomisk kollaps, etniske konflikter, religiøs kontroll eller politiske omveltninger det enkelte liv? Noen av verdens fremste sakprosaforfattere kommer til Litteraturhuset for å snakke om det lille mennesket i den store verden.

 

PENGER I PARADIS

Litteraturhuset i Bergen
24. oktober kl 19.00-20.00

I boka Skjult rikdom regner den franske økonomen Gabriel Zucman ut hvor mye verdens superrike snyter på skatten. Han regner også ut hva dette betyr for alle oss andre, de 99,9 prosentene som ikke er superrike. Zucman har fått oppmerksomhet over hele verden, ikke minst fordi han forklarer skattesystemet og skatteparadisene slik at alle som ikke lurer unna penger også kan forstå hvordan det gjøres.

Hvordan klarer en ung forsker å komme fram til disse tallene når skattemyndighetene ikke gjør det?

Zucman kommer til Norge på invitasjon fra Verden i Bergen, og møter professor i økonomi og korrupsjonsforsker ved Norges Handelshøyskole, Tina Søreide, til samtale.

«En imponerende prestasjon»  The Atlantic

Money in haven

The Literature House (Litteraturhuset i Bergen) 
24. October kl 19.00-20.00

The richest Norwegians cheat the most.

In his book Hidden Wealth, the French economist Gabriel Zucman figures out how much the super-rich cheat on their taxes. He also finds out how this affects everybody else, the 99,9 per cent who are not super-rich. Zucman has received worldwide attention for his research. He explains how the tax system and the tax havens work in such a way that even those who do not cheat understand how it is done.

How does a young researcher manage to break down these numbers when the tax authorities do not?

Zucman is invited to Norway by Verden i Bergen and meets Professor of economics and corruption researcher at the Norwegian School of Economics, Tina Søreide in conversation.

 

Tidligere arrangment:

ET OKKUPERT LIV

Litteraturhuset i Bergen
4. september kl 19.30-20.30

Kan – og bør– du bevare et vennskap på tvers av politiske og fysiske skillelinjer? I tre tiår har forfatter og advokat Raja Shehadeh skrevet om konflikten mellom Israel og Palestina. Nylig kom boken Where the Line is Drawn, der han skildrer hvordan okkupasjonen påvirker hverdagslivet på det mest intime vis. Litteratur kan skape endring, hevder Shehadeh. Men litteraturen kan aldri være bitter.

Raja Shehadeh er Palestinas fremste forfatter. Han kommer til Verden i Bergen for å snakke om fedrelandet, litteraturens kraft og et helt spesielt vennskap. Han møter palestinaforsker ved Universitetet i Bergen, Kjersti G. Berg, til samtale.

”Få palestinere har åpnet hjerte og sinn med en slik ærlighet.” New York Times

An occupied life

What does it mean to be human in the world today? How do major societal changes like economic collapse, war and conflict, climate change or religious control affect the individual life? Some of the foremost authors of literary nonfiction visit the House of Literature in Bergen to talk about the little (wo)man in the big world.

The House of Literature (Litteraturhuset)
4. september at 19.30-20.30

Can – and should – you maintain a friendship across political and physical borders? For three decades, the author and lawyer Raja Shehadeh has written about the conflict between Israel and Palestine. In his recent book Where the Line is Drawn he describes how the occupation affect daily life in the most intimate of ways. Literature may create change, Shehadeh insists. But it can never be bitter.

Raja Shehadeh is Palestine’s leading writer. He comes to Verden i Bergen to talk about his home country, the power of literature and a very special friendship. He talks with researcher at the University of Bergen and expert on Palestine, Kjersti G. Berg.

“Few Palestinians have opened their minds and hearts with such frankness” The New York Times

 

 

Nyheter