Kampen for miljøet: Glem aldri Ken Saro-Wiwa

For 20 år siden i dag, den 10. november 1995, skjedde et brutalt drap i Nigeria. Forfatter og miljøvernaktivist Ken Saro-Wiwa ble hengt etter en rettssak som åpenbart var arrangert. Datteren Noo Saro-Wiwa, som også er forfatter, kommer til festivalen Verden i Bergen.

Scroll down for English version.

Av Teresa Grøtan, festivalleder

Historien om en henrettet far (The story of an executed father)

Ken Saro-Wiwa og åtte andre menn, som alle ble henrettet denne dagen, var beskyldt for drap. Den egentlige grunnen var deres harde kritikk av Shells forurensning og utnyttelsen av ogoni-folket i Nigerdeltaet. Kort tid før mennene ble fengslet, hadde Shell trukket seg ut av Nigeria etter massive demonstrasjoner. En kan bare spekulere i om mennene ble «straffet» for dette.

I 2011 utga FN en rapport som avslørte at Nigerdeltaet er ekstremt forurenset. Helsen til befolkningen i området er alvorlig truet. Å rense opp vil ta 25-30 år, koste milliarder og kreve en operasjon uten historisk sidestykke. Med andre ord: Ken Saro-Wiwa hadde rett.

© Michael Wharley Photography 2014

Med humor og kjærlighet

Noo Saro-Wiwa har skrevet en fascinerende og overraskende humoristisk bok om sitt besværlige hjemland Nigeria og det ambivalente forholdet til faren.

Gjorde faren det rette ved å bruke all sin tid på kampen for ogoni-folket, mens han lot Noo, hennes mor og søsken bo i London? Har hennes forståelse for farens kamp endret seg på disse 20 årene?

Har forfattere – og andre med tilsvarende evner – et ansvar for å tale de undertryktes sak?

Dette, og mer, vil vil bli diskutert med Noo Saro-Wiwa i programposten Historien om en henrettet far under sakprosafestivalen Verden i Bergen 28. november.

Kjært minne

Vi tok en liten prat med Noo Saro-Wiwa før besøket til Bergen:

– Hva er det kjæreste minnet du har om din far?

– Faren min var en svært god pedagog. Jeg husker at han tilbrakte en hel kveld sammen med meg for å lære meg lange multiplikasjoner. Jeg var rundt ni år og hadde problemer med matten på skolen, men faren min klarte å lære meg det på en natt, mens han tok en pause fra skrivingen sin. Jeg var så lettet og takknemlig!

– Hvorfor skrev du Looking for Transwonderland?

– Jeg hadde hatt lyst til å være reiseskribent i lang tid. Det fører sammen det jeg er mest glad i: litteratur, reising, historie, økonomi og kultur. Jeg hadde ikke vært så mye i Nigeria siden faren min ble drept. Etter noen år begynte jeg å se på Nigeria som et eksotisk og mystisk destinasjon, mer enn ganske enkelt min egen «bakgård». Jeg var nysgjerrig på hjemlandet mitt og hadde lyst å opprette kontakten igjen – men på en måte som ikke minnet meg på min fars død. Å reise som voksen betydde at jeg kunne utforske deler av Nigeria som jeg ikke hadde sett som barn. Det er alltid mer moro å utforske steder på dine egne premisser.

– Hvordan er forholdet ditt til Nigeria i dag?

– Jeg bor i Storbritannia. Jeg skulle gjerne delt tiden min mellom London og Nigeria, men det er et spørsmål om økonomi. For tiden kan jeg ikke besøke Nigeria så ofte som jeg gjerne ville. Så, som så mange andre i diasporaen, følger jeg med på det som skjer gjennom internett og slektninger.

Les mer:

I Klassekampen i dag er det et stort intervju med  Noo Saro-Wiwa:

wiwa

 

Les her om hva som skjedde den 10. november 1995, og om dagens kamp mot utnyttelsen av folk og ressurser i Nigeria og ellers i verden. Det er levende skrevet av miljøforkjemperen Nnimmo Bassey, som er i Oslo i morgen 11. november på et PEN-seminar om arven etter Ken Saro-Wiwa.

Les UNEP-rapporten om forurensninger av Nigerdeltaet. Denne dyptgående rapporten ble utarbeidet over 14 månder der FN-teamet undersøkte over 200 steder, 122 kilometer med oljerør, leste 5000 medisinske rapporter og møtte og lyttet til mer enn 23 000 mennesker på landsbymøter.

 

ENGLISH VERSION:

Fighting for environmental justice: Remember Ken Saro-Wiwa

20 years ago today, a brutal murder happened in Nigeria. Writer and human rights activist Ken Saro-Wiwa was hanged after an obvious fraudulent trial. The world, including Norway, reacted with anguish and shock. His daughter Noo-Saro-Wiwa, also a writer, visits the festival «Verden i Bergen» on 28. November.

By Teresa Grøtan, head of festival

Ken Saro-Wiwa and eight other activists, who were all executed this day, were accused of murders. But the real reason was their activism against the exploitation of the Ogoni people and the Niger delta, which was being polluted by the oil giant Shell. Not long before this trial, Shell actually pulled out of Nigeria after mass demonstrations, and one is only to speculate whether the men were «punished» for this.

In 2011, the UN released a report revealing that the soil in the Niger delta is extremely contaminated. The public health in the area is seriously threatened, and cleaning up could take 25-30 years and would require an unprecedented clean-up exercise. In other words: Ken Saro-Wiwa was right.

With humour and love

Noo Saro-Wiwa has written a fascinating and surprisingly humorous book about her troublesome home country Nigeria and her somewhat ambivalent relationship with her father.

Did her father do the right thing, devoting all his time campaigning for the rights of the Ogoni-people, leaving her, her mother and siblings in London? How has her understanding and acceptance of her father devoting his life to this struggle changed from then, as a 19-year student, to now?

Do authors – and others with such gifts have a duty to speak up against injustice?

This, and more, will be discussed in the session: The Story of an Executed Father.

Fondest memory

I had a short chat with Noo Saro-Wiwa ahead of her visit:

– What is the fondest memory of your father?

– My father was an excellent tutor. I remember him spending an entire evening with me teaching me how to do long multiplication calculations. I was about nine years old and struggling to understand the mathematics in class, but my father was able to teach me in one night, taking time out from his writing. I was so relieved and grateful!

– Why did you write Looking for Transwonderland?

– I wanted to be a travel writer for a long time. It brings together the things I enjoy most: literature, travel, history, economics and culture. I hadn’t spent much time in Nigeria since my father was killed. After some years I began to see Nigeria as an exotic and mysterious destination, rather than simply my ‘backyard’, so to speak. I was curious about my homeland and I wanted to reconnect with it – but in a way that did not remind me of my father’s death. Being an adult and travelling independently meant that I could explore areas of Nigeria that I might not have seen when I was a child. It is always more fun to experience places on your own terms.

– How is your relationship with Nigeria today?

– I am based in the UK. I would like to be able to divide my time between Nigeria and London but it is a matter of finding the finances. So for now I can’t visit as often as I would like. So, like many African diasporans, I follow what’s going on via the internet and through relatives.

Read more

Read here for an account of what happened on the 10. November 1995, as well as an insight into today’s continued struggle against exploitation in Nigeria and elsewhere. It is vividly written by environmentalist and human rights activist Nnimmo Bassey, who visits Oslo today for this PEN seminar on the legacy of Ken Saro-Wiwa.

Read the UNEP report about the pollution of the Niger delta here. The assessment has been unprecedented. Over a 14-month period, the UNEP team examined more than 200 locations, surveyed 122 kilometres of pipeline rights of way, reviewed more than 5,000 medical records and engaged over 23,000 people at local community meetings.